Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił następujące dni,

jako wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

22 XII (piątek)

18 19 20  IV egzamin klas trzecich

30 IV (poniedziałek)

2 V (środa)

4 V (piątek)

1 VI  (piątek)   
 

W tych dniach uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.