Organizacja pracy

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:

śniadania  1025 - 1040 ,       obiad  1215 - 1235

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

700 - 730

W Zając

700 - 730

W Zając

700 - 730

E Kobos

700 - 730

W  Zając

700 - 730

A  Kobus

 

 

 

 

 

 

 

 

1125 - 1220

J  Taźbierska

 

1220 - 1320

E.  Kobos

1220 - 1320

A. Kobus

1220 - 1320

B. Jaszczyk

1220 - 1320

M.  Wolny

1220 - 1320

M  Wolny

1320 - 1420

B. Jaszczyk

1320 - 1420

B. Skrobisz

1320 - 1420

E.  Kobos

1320 – 1350

A. Kobus

1320 – 1350

W. Zając

1420 – 1450

 

1420 – 1450

E. Kobos

1420 – 1450

M. Wolny

 

 

praca biblioteki

godziny pracy:

 

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada szkoły.
 3. Szkoła organizuje spotkania:
  •  wrzesień  dyrektora (wicedyrektora) wychowawcy  z rodzicami wszystkich poziomów,
  • listopad
  • styczeń
  • kwiecień/maj
  • czerwiec
 4. Wszyscy nauczyciele dyżurują w szkole raz w tygodniu w godzinach podanych w zakładce dokumenty szkolne - konsultacje z rodzicami udzielając rodzicom indywidualnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.
 5. Rodzice mają prawo w wyznaczonym czasie uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.

 

Organami Gimnazjum w Kijach są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Wicedyrektorzy Szkoły
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Rada Rodziców
 5. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 5 pkt 2 a STATUTU.

Dyrektorem Gimnazjum w Kijach jest Pan mgr Mariusz Kudasiewicz

WICEDYREKTOR

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Wicedyrektorem  jest Pani mgr Tamara Piotrowska
 

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Kijach ”.

RADA RDZICÓW

Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców uczniów szkoły, wybranych spośród przedstawicieli rad klasowych oraz nauczycieli. Rada uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także ustala statut szkoły. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący. Opiniuje plan pracy szkoły oraz inne sprawy istotne dla szkoły.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski wybiera Rzecznika Praw Ucznia na okres 1 roku.